FINANS OCH COMPLIANCE 

Vi hjälper er med finansiella tillstånd samt att etablera processer och policys för att få verksamheten godkänd i enlighet med gällande regler och krav inom det finansiella området.

FINANSMARKNADSRÄTT

Vi på Eris Law har en omfattande branschkunskap inom den finansiella sektorn. Vi arbetar kontinuerligt med rådgivning kring regulatoriska frågor och produktutveckling i en snabb och föränderlig bank- och finansmarknad. 
Aktörer på finansmarknaden förändrar, lanserar och breddar sitt utbud, de integrerar sin verksamhet och tjänster i en allt snabbare takt. Teknisk utveckling och digitalisering står i fokus. 

Vår rådgivning och analys omfattar frågor som rör regleringen av finansmarknaden så som implementering av regelverk såsom UCITS- och AML- regelverket, MiFID II, IDD, PSD2, AIFMD, CRD, CRR och CRD IV. 

Vi besitter även en lång erfarenhet av rådgivning inom private equity i finanssektorn. Vi lämnar transaktionsrådgivning inom en rad olika områden. Vi hjälper företag med omstrukturering, affärstransaktioner i samband med strukturaffärer samt börsintroduktioner. 

Vår seniora rådgivningserfarenhet gör oss kostnadseffektiva samtidigt som vi lägger stor vikt vid att förstå klientens behov och affärssituation. 

Bland våra klienter återfinns b.la.

- Kreditmarknadsbolag
- Värdepappersbolag 
- Försäkringsbolag
- AIF-förvaltare och andra finansiella institutioner 
- Finansiella bolag, både svenska och internationella
- Betalningsinstitut
- Försäkringsförmedlare 
- Analysbolag
- Konsumentkreditinstitut

FÖRETAGSSTYRNING, COMPLIANCE OCH RISK

Varför välja oss som rådgivare inom compliance och företagsstyrning?

På Eris Law har vi lång erfarenhet av arbete med regulatoriska frågor avseende bolag verksamma i den finansiell sektorn.
Vi har konkret erfarenhet av arbete med införande av complianceprogram och deltagit ”hands on” i genomförandet av regelverk såsom MiFID II, CDR IV och GDPR.

Vi lämnar stöd och rådgivning till bolag under Finansinspektionens tillsyn, samt även bistår med rådgivning i processen för ansökan om tillstånd. Vi tillhandahåller assistans med interrimsstöd till ett bolags compliancefunktion samt även utförande av bolagets compliancefunktion genom outsourcing.

Upprättande av interna styrdokument, översyn av uppföranderegler samt utvärdering vidare bolaget uppfyller kraven enligt antikorruptionsregelverken samt den nya mutlagstiftningen.
Vi har även bred erfarenhet av implementering av GDPR och andra regelverk relaterade till dataskydd och informationssäkerhet och bistår även med förberedelser för certifiering avseende informationssäkerhet och hållbarhetsaspekter.

Vi hjälper er med:

- Ansökan om tillstånd och etablering av verksamhet
- Regelverksefterlevnad
- Interimstjänster inom compliancefunktioner
- Complianceplaner och riskutvärdering
- Tillsyns- och sanktionsärenden
- Interna regelverk, policystrukturer och interna styrdokument
- Produktlansering
- Gränsöverskridande verksamhet
- Omstrukturering och outsourcing
- Ägar- och ledningsprövning
- Rapporteringskrav
- Kapitaltäcknings- och solvensfrågor
- Complianceprogram för hållbarhet
- Utvärdering av compliancefunktioner
- Utvärdering av regelverksefterlevnad
- Internrevisionstjänster
- Utbildning

INTERN STYRNING OCH KONTROLL

God intern kontroll och bra ledningssystem i ett bolag är grunden för att uppfylla de ökade regelverkskraven, samt för att effektivt kunna uppnå bolagets interna mål för riskhantering.
Vi på Eris Law hjälper bolag med organisation för internstyrning, kontroll samt policystruktur.

Vi arbetar utifrån COSO-modellens principer som också de finansiella regelverken bygger på. Vi utför utbildning inom AML, mutlagstiftning, andra etiska regelverk, samt utbildning för styrelser och ledning inom relevanta områden.

Granskning, internrevisioner samt genomgång av regelverksimplementering hos bolag är tjänster vi tillhandahåller som ett arbete för att proaktivt kunna bedöma om bolaget uppfyller regelverkskraven.

Vi hjälper er med:

- Utvärdering av bolags interna styrning och kontroll
- Ledningssystem för intern styrning och kontroll
- Styrdokument och policystruktur
- Ledningssystem för informationssäkerhet och dataskydd