MYNDIGHETSJURIDIK OCH OFFENTLIG UPPHANDLING 

Vi har experter med omfattande erfarenhet av myndighetsjuridik och offentlig upphandling!

 

Vi har lång erfarenhet från arbete inom domstolsväsendet och andra statliga myndigheter med arbete inom domstolsväsendet och andra statliga myndigheter med arbete inom bland annat stabsjuridik. Våra experter är därmed väl insatta i tillämpliga regelverk för myndigheter och offentlig sektor, såsom till exempel frågor kring offentlighet och sekretess, tillämpning av förvaltningslagen och kommunallagen och regelverket kring offentlig upphandling. Vi biträder även vid förvaltningsrättsliga ärenden och företräder myndigheter och bolag i förvaltningsprocessen.

Vi har också stor erfarenhet av tillämpning av regelverk inom specifik specialförfattning och registerförfattningar för särskilda områden såsom hälso- och sjukvård och alkohol- och tobakslagstiftning för att nämna några exempel. Vi arbetar regelbundet med myndigheter i frågor som rör varierande myndighetsjuridik inte minst i myndigheternas digitaliseringsprocesser. 

Vi har också bred erfarenhet från rådgivning vid upphandlingar och biträder myndigheter, bolag och offentliga aktörer i upphandlingsärenden och frågeställningar kring lagtillämpning.

Våra experter har också arbetat med rådgivning som stabs- och bolagsjurister och hanterat offentliga upphandlingsärenden och förhandlingar i dessa roller. 

Det finns en hel del komplicerade frågeställningar kring tillämpningen av regelverket kring offentlig upphandling, till exempel bestämmelser i LOU. Både företag och myndigheter behöver ofta hjälp med uttolkning av dessa bestämmelser. Det kan också röra sig om tolkningsfrågor kring om lagarna överhuvudtaget är tillämpliga i vissa fall eller inte.

Vi har också erfarenhet av arbete med kommunal avtalssamverkan och frågeställningar kring det regelverket.